การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันการพูด

หัวข้อการพูด
“วิทยาศาสตร์กับ
การพัฒนาท้องถิ่น”