การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น โดยการแข่งขันจะแยกเป็นระดับชั้น ได้แก่

1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขยายเวลาการรับสมัคร

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

จนถึงวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Meeting ID: 861 368 0982

Meeting ID: 432 619 7959

Passcode: Physics