SCIENCE WEEK 2021@SCI-TRU

มีอะไรบ้างในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2564 

SCIENCE WEEK 2021
@SCI-TRU

การประกวดแข่งขัน

การแข่งขันการพูด  การแข่งขันเรียงความ        การประกวดวาดภาพ   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

นิทรรศการออนไลน์

เดินทางไปกับเรานะคะ

อบรมออนไลน์

เรามีคอร์สฟรี อบรมออนไลน์ 

สำหรับคุณโดยเฉพาะ