การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ในนามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีหน้าเราจะได้รับเกียรติจากทุกโรงเรียนด้วยดีเช่นนี้ต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

กำหนดการประกวด ลำดับในการเสนอผลงาน เราจะประกาศให้ท่านทราบทางเวปไซต์นี้และในไลน์กลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะ