แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

เชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดงานให้ดีขึ้นในปีหน้า ขอบคุณค่ะ