คอร์ส อบรมออนไลน์ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

เรียนรู้วัคซีน mRNA ผ่านเกมออนไลน์

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

เวลา 9.30 -11.30 น.

รายละเอียดการอบรม →

Coding กับทางเลือกการประกอบอาชีพในอนาคต

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

เวลา 13.00-15.00 น.

รายละเอียดการอบรม →

สนุกกับปฏิบัติการเคมีย่อส่วน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ระดับ ม.ปลาย เวลา 9.30-11.30 น.

ระดับ ม.ต้น เวลา 13.00-15.00 น.

รายละเอียดการอบรม