อบรม ออนไลน์จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Geogebra และ Desmos


โครงการ “การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยใช้สื่อจากโปรแกรม Geogebra และ Desmos

ทีมวิทยากร

อาจารย์ธีรภัทร  สุวรรณรุจิ

อาจารย์สามารถ พยอมหอม