ประกาศผลการแข่งขันทักษะและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผลการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
(หรือติดตามได้ที่เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หรือเพจ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Scitru

รร.ที่ได้รับรางวัล ส่งเอกสารขอรับเงินรางวัล ดังนี้

1.ใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่นะคะ)
https://drive.google.com/drive/folders/1LdCq0TxYz1p60PIlPpiLzNAgAlDoO76B?usp=sharing

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ส่งเอกสารมาที่
321 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564)
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อสอบถามที่ 083-7017953 คุณสุราลัย ชูเชื้อ

ขอบคุณค่ะ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันทักษะและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

ม.ต้น
https://drive.google.com/drive/folders/19gq5spO-zLD33bbjvu2KKirBsVjMJBiU?usp=sharing

ม.ปลาย
https://drive.google.com/drive/folders/16UGKtebW5Ql-ahU6Uo74B72Jpgzc8Jrb?usp=sharing

เกียรติบัตรการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ต้น
https://drive.google.com/drive/folders/1DhACxPo2LVLhdQQqcw-5DmMqg5WjtdiL?usp=sharing

ม.ปลาย
https://drive.google.com/drive/folders/1BjdBv4_Vwmtk_imcMLQWWU9hWGZ0-z3F?usp=sharing